องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ใบลาน 1

          ทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มี 3 ประเภท คือ จารึก หนังสือใบลานหรือคัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย เอกสารโบราณเหล่านี้ เป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนที่ส่วนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันไม่มีการสร้างขึ้นใหม่อีกแล้ว ส่วนที่คงเหลืออยู่นับวันก็มีแต่จะเสื่อมสภาพไปตามการเวลาในที่สุดอาจจะไม่มีเหลืออยู่อีก ซึ่งจะเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารโบราณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ถึงแม้ว่ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการสำรวจ จัดหา รวบรวมเอกสารโบราณอย่างต่อเนื่องตามโครงการสำรวจเอกสารโบราณ หรือบางครั้งอาจจะนอกเหนืองบประมาณที่ได้รับ แต่เนื่องจากเอกสารโบราณที่ตกค้างจากการดูแลรักษาอนุรักษ์ยังมีอยู่อีกมาก ประกอบกับบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงได้จัดทำคู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณประเภทจารึก ขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำคู่มือความรู้ด้านการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ (เอกสารโบราณ) เรื่องคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ตามแผนงานงบประมาณการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร โดยมี นายสมภพ มีสบาย นักภาษาโบราณ ระดับชำนาญการ เป็นประธาน รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาจัดทำเป็นต้นฉบับมอบให้ นางสาวจตุพร ศิริสัมพันธ์ นักภาษาโบราณ ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการสำรวจ จัดหา และรวบรวมเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยของข้าราชการ รวมถึงผู้แทนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณประโยชน์แด่การศึกษาของชาติสืบไป

          กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะอำนวยประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องตามสมควรComments are closed.