องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณประเภทจารึก

          ทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มี ๓ ประเภท คือ จารึก หนังสือใบลานหรือคัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย เอกสารโบราณเหล่านี้ เป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนที่ส่วนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันไม่มีการสร้างขึ้นใหม่อีกแล้ว ส่วนที่คงเหลืออยู่นับวันก็มีแต่จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ในที่สุดอาจจะไม่มีเหลืออยู่อีก ซึ่งจะเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารโบราณเป็นอย่างดี โดยเฉพาะส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในต่างจังหวัด แม้ว่าจะได้จัดให้มีข้าราชการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผิดชอบโดยตรง ในการสำรวจ จัดหา และรวบรวมเอกสารโบราณเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่บางครั้งมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติทำให้งานที่ดำเนินการอยู่ต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้า เนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักหอสมุดแห่งชาติจึงมอบหมายให้ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นักภาษาโบราณ ๗ ว. หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ รวบรวมและเรียบเรียง คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณประเภทจารึก โดยจัดทำเป็นต้นฉบับมอบให้ นางสาวจตุพร ศิริสัมพันธ์ นักภาษาโบราณ ๘ หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการสำรวจ จัดหา และรวบรวมเอกสารโบราณประเภทจารึกของข้าราชการ รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติสืบไป

          กรมศิลปากร หวังว่าหนังสือนี้คงจะอำนวยประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องตามสมควรComments are closed.