องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรธรรมอีสาน

          อักษรต่างๆ นับเป็นสื่ออันสำคัญยิ่งที่จะทำให้เราไขปัญหาในอดีตได้อย่างชัดเจน เช่น การได้พบอักษรพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำให้เราทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของเมืองสุโขทัยในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตในเมืองสุโขทัยและเมืองอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

          ฉะนั้น การได้เรียนรู้อักษรต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์ และเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี อักษรธรรมอีสาน เป็นอักษรโบราณอีกชนิดหนึ่ง ที่พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลาย และยาวนานกว่า ๕ ศตวรรษ บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต เช่น ตำรายา ตำรา โหราศาสตร์ ตำราสร้างบ้านแปลงเมือง ตำราผญาสุภาษิต และตำราข้อห้ามต่างๆ ในการประพฤติตัวในสังคม เป็นต้น

          หนังสือคู่มือการอ่านถ่ายถอดเอกสารโบราณ : อักษรธรรมอีสานเล่มนี้ กรมศิลปากรได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับอักษรธรรมอีสาน วิธีการใช้อักษรธรรมอีสาน เทคนิคพิเศษในการเขียนการอ่านอักษรธรรมอีสาน ทั้งได้รวบรวมตัวอย่างพร้อมคำถ่ายถอด คำอ่าน และคำแปลไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษาฝึกหัดเป็นจำนวนมาก จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่หาความรู้โดยทั่วกันComments are closed.