องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

การสำรวจจารึกวัดราชคฤห์วรวิหาร

การสำรวจจารึกวัดราชคฤห์เกิดขึ้นจากกลุ่มงานภาษาโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก กรมศิลปากร ได้รับการประสานงานจาก กองโบราณคดี กรมศิลปากร ว่าพบจารึกบริเวณด้านข้างของพระพุทธบาทจำลอง ณ บริเวณมณฑป บนเขามอ ของวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  จึงได้เดินทางไปดำเนินตรวจสอบจารึกพระพุทธบาทจำลอง  วัดราชคฤห์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การสำรวจจารึกวัดราชคฤห์วรวิหาร


    การสำรวจจารึกวัดราชคฤห์เกิดขึ้นจากกลุ่มงานภาษาโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก กรมศิลปากร ได้รับการประสานงานจาก กองโบราณคดี กรมศิลปากร ว่าพบจารึกบริเวณด้านข้างของพระพุทธบาทจำลอง ณ บริเวณมณฑป บนเขามอ ของวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  จึงได้เดินทางไปดำเนินตรวจสอบจารึกพระพุทธบาทจำลอง  วัดราชคฤห์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖

                                                                                                  

               สภาพจารึกฐานพระพุทธบาทในมณฑปบนเขามอ วัดราชคฤห์  กรุงเทพฯ 


เมื่อเข้าไปตรวจสอบสภาพของฐานพระพุทธบาทและจารึกพบว่าฐานพระพุทธบาทจำลองนี้สร้างจากปูนหล่อ  มีขนาด (รวมฐาน) ความกว้างด้านบน ๙๖ ซ.ม. ความด้านล่าง ๙๒ ซ.ม.  ความยาว  ๒๖๐ ซ.ม. ความสูง ๗๕ ซ.ม. วัดโดยรอบรอยพระพุทธบาท  ๕๒๐ ซ.ม. ลักษณะภายนอกมีการลงรักปิดทอง ประกอบกับรักที่ทาไว้มีความชื้นและเหนียว ทำให้ไม่สามารถทำสำเนาจารึกด้วยกระดาษเพลาได้ ทางคณะสำรวจฯ จึงดำเนินการทำสำเนาด้วยการลงแป้งบริเวณตัวจารึกเพื่ออ่านถ่ายถอดและตรวจสอบวิเคราะห์  จากนั้นก็ทำการบันทึกภาพ พร้อมทั้งดำเนินการลงทะเบียนจารึก

 

                                                                                          

นายเทิม  มีเต็ม  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรและนักภาษาโบราณ ตรวจสอบจารึก

 

  

นักภาษาโบราณดำเนินการลงแป้งเพื่ออ่านตรวจสอบวิเคราะห์


ดำเนินการลงทะเบียนและอ่านตรวจสอบวิเคราะห์
 

ซึ่งรายละเอียดของการลงทะเบียนจารึกฐานพระพุทธบาทในมณฑปบนเขามอ วัดราชคฤห์  กรุงเทพฯ มีดังนี้
ทะเบียนจารึก
ชื่อจารึก             จารึกพระพุทธบาทจำลอง
ทะเบียนจารึก    กท.๓๐๕
อักษร                 ไทย
ศักราช                พุทธศักราช ๒๓๔๒
ภาษา                  ไทย
ด้าน/บรรทัด       ๑ ด้าน ๑ บรรทัด
วัตถุจารึก            รอยพระพุทธบาท
ลักษณะวัตถุ       ปูนลงรักปิดทอง
ขนาดวัตถุ           รอยพระพุทธบาทรวมฐาน ด้านบนกว้าง ๙๖ ซ.ม. ด้านล่างกว้าง ๙๒ ซ.ม.  ยาว  ๒๖๐ ซ.ม. สูง ๗๕ ซ.ม. วัดโดยรอบ  ๕๒๐ ซ.ม.
                             รอยพระพุทธบาท               ด้านบนกว้าง ๖๒.๕ ด้านล่างกว้าง ๔๔ ซ.ม. ยาว ๑๖๒ ซ.ม.
                             จารึก                                     สูง ๕.๕ ซ.ม. ยาว ๑๔๒ ซ.ม.
พบเมื่อ                ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานที่พบ         มณฑปบนเขามอ วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้พบ                    กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี
ปัจจุบันอยู่ที่       มณฑปบนเขามอ วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติ                 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี สำรวจพบเมื่อ ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

เมื่ออ่านถ่ายถอดและวิเคราะห์จารึกฐานพระพุทธบาทจำลองนี้ได้ความว่า