องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ - อักษรไทยน้อย

          กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรต่างๆ เช่น อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อยเป็นต้น ซึ่งนับวันจะหาผู้อ่านสืบทอดได้ยาก กรมศิลปากร ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้พยายามให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้ผลิตคู่มือสำหรับให้บริการแก่ผู้สนใจเรียนรู้งานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านอักษรโบราณเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับอักษรโบราณ

แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ

          หนังสือภาษาโบราณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหนังสือที่คนในสมัยโบราณเคยใช้กันอย่างแพร่หลายมานานแล้ว จึงเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่งที่บ่งบอกถึงยุคสมัยแห่งอารยธรรมของบรรพชนซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระในทางวิชาการอันสำคัญ แต่ปัจจุบันมีผู้อ่านอักษรและภาษาโบราณต่างๆ เหล่านั้นได้น้อยมาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญพิเศษในภาษาโบราณต่างๆ รวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือเรื่อง แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ และจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ- ภาษาบาลี.jpg

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ- ภาษาบาลี

           เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ภาษาบาลี เป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะ หรือพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาทมาตั้งแต่เริ่มแรก โดยใช้อักษรของแต่ละประเทศที่มีพระพุทธศาสนาฝ่ายนี้ในการเขียน ส่วนการอ่านออกเสียงอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ ดังนั้น ภาษาบาลี จึงเป็น ความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพราะตราบใดยังมีการศึกษาบาลีกัน ตราบนั้นพระพุทธศาสนา ย่อมดำรงอยู่ได้ หาไม่แล้ว เห็นจะล่มสลายเป็นแน่แท้