องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ

          หนังสือภาษาโบราณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหนังสือที่คนในสมัยโบราณเคยใช้กันอย่างแพร่หลายมานานแล้ว จึงเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่งที่บ่งบอกถึงยุคสมัยแห่งอารยธรรมของบรรพชนซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระในทางวิชาการอันสำคัญ แต่ปัจจุบันมีผู้อ่านอักษรและภาษาโบราณต่างๆ เหล่านั้นได้น้อยมาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญพิเศษในภาษาโบราณต่างๆ รวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือเรื่อง แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ และจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕