องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ- ภาษาบาลี.jpg

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ- ภาษาบาลี

           เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ภาษาบาลี เป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะ หรือพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาทมาตั้งแต่เริ่มแรก โดยใช้อักษรของแต่ละประเทศที่มีพระพุทธศาสนาฝ่ายนี้ในการเขียน ส่วนการอ่านออกเสียงอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ ดังนั้น ภาษาบาลี จึงเป็น ความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพราะตราบใดยังมีการศึกษาบาลีกัน ตราบนั้นพระพุทธศาสนา ย่อมดำรงอยู่ได้ หาไม่แล้ว เห็นจะล่มสลายเป็นแน่แท้