องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรธรรมอีสาน

          อักษรต่างๆ นับเป็นสื่ออันสำคัญยิ่งที่จะทำให้เราไขปัญหาในอดีตได้อย่างชัดเจน เช่น การได้พบอักษรพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำให้เราทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของเมืองสุโขทัยในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตในเมืองสุโขทัยและเมืองอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอม

         อักษรขอมเป็นอักษรโบราณของไทยแบบหนึ่งปรากฎใช้ในเอกสารโบราณทุกประเภท ทั้งจารึก หนังสือสมุดไทย และคัมภีร์ใบลาน โดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานที่พบในภาคกลางของประเทศส่วนที่บันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มักจารข้อความด้วยอักษรขอมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อถือสืบต่อกันมาว่า อักษรขอมเป็นอักษรที่ศักสิทธิ์ นอกจากใช้บันทึกเนื้อความในพระไตรปิฎกแล้ว ยังใช้จารหรือเขียนเป็นบทมนตร์คาถาและยันต์ต่างๆ ทั้งในตำราเวชศาสตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ อันเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณและยังคงมีใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ - อักษรไทยน้อย

          กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรต่างๆ เช่น อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อยเป็นต้น ซึ่งนับวันจะหาผู้อ่านสืบทอดได้ยาก กรมศิลปากร ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้พยายามให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้ผลิตคู่มือสำหรับให้บริการแก่ผู้สนใจเรียนรู้งานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านอักษรโบราณเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับอักษรโบราณ