องค์ความรู้

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรธรรมอีสาน

          อักษรต่างๆ นับเป็นสื่ออันสำคัญยิ่งที่จะทำให้เราไขปัญหาในอดีตได้อย่างชัดเจน เช่น การได้พบอักษรพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำให้เราทราบถึงรายละเอียดความเป็นมาของเมืองสุโขทัยในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตในเมืองสุโขทัยและเมืองอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน