ระเบียบใช้บริการ

ระเบียบการค้นคว้าวิจัย

          สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าสามารถมากรอกแบบฟอร์มขออนุญาตตรวจค้นบัญชี/บัตรรายการเอกสารโบราณได้ ก่อนที่จะทำหนังสือขออนุญาตใช้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สังกัด ถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้เอกสารโบราณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยแนบหลักฐานดังนี้

         1.สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาใบสุทธิ (สำหรับพระภิกษุสงฆ์)

         2.หนังสือรับรองจากสถาบัน/หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

         3.ถ้าในกรณีประชาชนทั่วไปให้กรอกแบบขออนุญาตศึกษาค้นคว้าเอกสาร (เพิ่ม)

         4.สำหรับชาวต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองจากสภาวิจัยแห่งชาติก่อนจึงจะดำเนินการขออนุญาตใช้ได้


หลักปฏิบัติในการขอใช้เอกสารโบราณ

         1. พระภิกษุ สามเณร/นักบวชทั่วไป

 • หนังสือสุทธิ และบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองจากวัดต้นสังกัด /สถานศึกษา (กรณีศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย)
 • ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า 3 เดือน ต่ออายุได้  3 ครั้ง

(กรณีพระภิกษุ สามเณร/นักบวชทั่วไป ศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

         2. ประชาชนทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน ต่ออายุได้ 3 ครั้ง

         3. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่ออายุได้ 3 ครั้ง

         4. ข้าราชการ/หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ/มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้มาศึกษาค้นคว้า
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • ระยะเวลาศึกษา 3 เดือน

         5. ชาวต่างชาติ (For foreign researcher should contact national research council of Thailand [NRCT])

 • หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Permission letter from national research council of Thailand)
 • สำเนาบัตรประจำตัวจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ID card from national research council of Thailand [NRCT])
 • ระยะเวลา 1 ปี (Time for use document between 1 year.)

(กรณีที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยต้องการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา)


วิธีการขออนุญาตใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มขอดูบัญชี เพื่อตรวจสอบเลขที่ของเอกสารที่ต้องการศึกษาค้นคว้า
 2. กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้เอกสารเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติพิจารณาอนุญาต
 3. เมื่อได้รับอนุญาตต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้เอกสาร ตามรายการที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้
 4. กรณีต้องการมีผู้ช่วยในการค้นคว้า ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติพิจารณาอนุญาต โดยแนบหลักฐานการขออนุญาตเช่นเดียวกับผู้ขอใช้บริการ

รายการโทรทัศน์/การขอบันทึกเทป

 1. หนังสือรับรองจากบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาขอถ่ายทำ
 3. บทรายการโทรทัศน์

หลักปฏิบัติในการใช้เอกสาร

 1. เหตุที่เอกสารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องระมัดระวังไม่พับ ขีดเขียน ทำเครื่องหมายใดใดบนเอกสาร และอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
 2. เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์แนะนำว่ากล่าวตักเตือน ขอร้องให้งดเว้นการกระทำที่จะเป็นอันตรายต่อเอกสารในทุกกรณี
 3. เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการระงับการใช้บริการในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 2
 4. กรณีเกิดความเสียหายต่อเอกสารโบราณ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย
 5. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเอกสารโบราณจากภายนอกเข้ามาในหอสมุดแห่งชาติหรือนำเอกสารโบราณออกไปจากห้องบริการ
 6. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้เอกสารโบราณ การทำสำเนาเอกสาร/การบันทึกภาพเอกสารโบราณ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดำเนินการสำเนาเอกสาร/บันทึกภาพเอกสารโบราณด้วยตัวเอง หากต้องการทำสำเนาเอกสาร/บันทึกภาพเอกสารโบราณกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ

การบริการทำสำเนาเอกสารโบราณ

 • การถ่ายเอกสารสำเนาจากคำคัดถ่ายถอด
 • การสำเนาเอกสารจากต้นฉบับ
 • การสำเนาเอกสารจากไมโครฟิล์ม
 • การอัดขยายภาพถ่ายจากฟิล์ม/ภาพนิ่ง
 • การสำเนาภาพนิ่ง