ติดต่อเรา

หอสมุดแห่งชาติ
(National Library)

ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก (Manuscripts and Inscriptions Group) 0 2280 9855

Business Hours

Monday - Friday : 09:00 to 16:00
Saturday - Sunday : Close