บทความด้านจารึกและเอกสารโบราณในนิตยสารศิลปากร

rss

องค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ ดูแลอนุรักษ์ เอกสารโบราณที่มีอายุนับ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลวิทยาการสาขาต่างๆ เรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการสืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารโบราณที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

คำอ่านศิลาจารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

ฉ่ำ ทองคำวรรณ

คำอ่านศิลาจารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พร้อมคำอธิบายศัพท์<

คำอ่านศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย

ประสาร บุญประคอง

คำอ่านศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พร้อมคำอธิบายศัพท์

บทเห่กล่อมพระยอดเยาวนารี

นิยะดา ทาสุคนธ์

บทเห่กล่อมพระยอดเยาวนารี เป็นงานประพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสมุดไทยซึ่งเก็บรักษาอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ บทเห่กล่อมสำนวนนี้ จัดเป็นงานวรรณกรรมที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบงานประพันธ์ประเภทบทเห่กล่อมเท่าที่พิมพ์เผยแพร่อยู่แล้วในปัจจุบัน จะมีแต่บทเห่กล่อมพระบรรทมพระเจ้าลูกยาเธอ ส่วนบทเห่กล่อมพระยอดเยาวนารีฉบับนี้ สำหรับพระเจ้าลูกเธอโดยเฉพาะ อีกทั้งเป็นคำประพันธ์ที่มีความไพเราะ ทรงคุณค่าทางด้านการประพันธ์อย่างยิ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ คงมีหลักฐานแต่เพียงว่าเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง นางสาวนิยะดา ทาสุคนธ์ เป็นผู้ค้นพบและได้คัดลอกพร้อมทั้งบันทึกหลักฐานไว้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2518

จารึกเจดีย์ดินเผาเคลือบ อักษรไทยใหญ่ ภาษาไทยใหญ่

จำปา เยื้องเจริญ

จารึกเจดีย์ดินเผาเคลือบนี้ กองพิพิธภัณฑสถานแห่ง กรมศิลปากร ได้รับมอบจาก นายทนงศักดิ์ บุญยรังสฤษฏ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2529 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีอักษรจารึกอยู่โดยรอบองค์ระฆัง รูปอักษรจารึกเป็นอักษรไทยใหญ่ ภาษาไทยใหญ่ มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24-25 ข้อความในจารึกกล่าวถึงการสร้างสิ่งของถวายไว้กับพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้มีโอกาสบรรลุพระนิพพานในอนาคต

จารึกคอระฆังวัดเลียบ

เทิม มีเต็ม

จารึกคอระฆังสำริด วัดเลียบ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจารึกอักษรขอม ภาษาไทย มีอักษรจารึกรอบคอระฆัง จำนวน 1 บรรทัด ปรากฏศักราชปี พ.ศ. 2245 ปีมะเมีย จัตวาศก สมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231 - 2246)

การสำรวจและวิจัยจารึก 1.4.1.1 วัดเวียงกือนา พ.ศ. 2031/ค.ศ. 1488

ฮันส์ เพนธ์

จารึกวัดเวียงกือนา พบเมื่อ พ.ศ. 2526 ในซากวัดร้าง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อความในจารึกกล่าวถึง พ.ศ.2031 นายร้อยเลง ทูลถวายวัด 3 วัด แด่มหาเทวี มหาเทวีทรงมีคำสั่งให้จัดคน 10 ครอบครัว ไว้เพื่อรักษาดูแลวัด

Tags

ตู้พระธรรม ธรรมล้านนา บาลี ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม อักษรขอมโบราณ จารึกฐานพระพุทธรูป จารึกภูเขียว จารึกสุโขทัย จารึก อักษรเชลียง จารึกภาษาไทย อักษรขอม อักษรไทยเหนือ วัดใต้เทิง ภาษามคธ อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต จารึกบ้านกู่จาน สิม พระพุทธรูปบุเงินจากถ้ำสาริกา รูปอักษรไทย พระมหากษัตริย์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ธงพระคชาธาร ยันต์ ประชุมพงศาวดาร จดหมายเหตุโหร จมื่นก่งศิลป์ พงศาวดารเหนือ ศักราช วันเดือนปี จันทรคติ จารึกนครชุม สมเด็จพระสุริโยทัย แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เหรียญเงินพม่าโบราณ จารึกปากระฆัง บ้านตาดทอง พระพุทธไสยาสน์ภูเวียง ใบบอก การพิมพ์หนังสือ หนังสือตัวพิมพ์ แพทย์แผนไทยโบราณ หนังสือสมุดไทย เวชศาสตร์ การแสดงความเคารพ พระภิกษุ ปราสาทเปือยน้อย กำลังพล พิไชยสงคราม วัดภูเขาทอง หมายรับสั่ง มีดหมอ มีดอาคม ศาลเจ้าพ่อหอเชือก ตุ๊กตาศิลาทราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งสุวรรณปฤษฎางค์ เทศนาจุลยุทธการวงศ์ ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เอกสารโบราณ กรมเกณฑ์บุญ จารึกแผ่นทอง ขอมโบราณ พระกัลปนาวัด จดหมายเหตุ ภาษามอญ จารึกวัดมหาธาตุ วัดศรีอุโมงคำ ตำนานกรุงเก่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สงขลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราชวงศ์มังราย ล้านช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ช้าง คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย จารึกพระเจ้าจิตรเสน อักษรไทย สมุดภาพไตรภูมิ จังหวัดลำพูน จารึกจังหวัดลำพูน วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน ลานเงิน จารึกวัดพระธาตุ ลานทอง วัดส่องคบ กรุงพุกาม วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชสาส์น ภาษาไทย จารึกจัมปานคร จารึกจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี คำอ่านจารึก จารึกจังหวัดเชียงราย จารึกวัดแดนเมือง จารึกจังหวัดหนองคาย จารึกวังจันทรเกษม จารึกจังหวัดสุโขทัย จารึกวัดศรีอุโมงคำ จารึกจังหวัดแพร่ จารึกเมืองพะเยา จารึกอักษรฝักขาม จารึกเมืองลำพูน จารึกบนเสาหิน จารึกพระเจ้ายโศวรมัน จารึกประเทศเขมร จารึกจังหวัดมหาสารคาม จารึกอักษรปัลลวะ จารึกจังหวัดอุบลราชธานี จารึกล้านนา จารึกจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง จารึกเมืองบึงคอกช้าง จารึกจังหวัดอุทัยธานี จารึกวัดศรีชุม พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี จารึกเมืองศรีเทพ จารึกจังหวัดยโสธร จังหวัดลำปาง