สืบค้น

ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสารโบราณ

x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อ 
อักษร 
ภาษา 
Action
Status
 
1กจ.4จารึกปราสาทเมืองสิงห์ขอมไทย ...X
2กท.27จารึกสมิงสิริมะโนราชามอญโบราณมอญ ...X
3กท.29จารึกธรรมจักรปัลลวะบาลี ...X
4กท.37จารึกเสาแปดเหลี่ยมขอมเขมร ...X
5กท.53จารึกวังสวนผักกาดขอมโบราณเขมร ...X
6กท.54จารึกเจ้าเถรคิริสัทธารูปอักษรอื่นๆ, ขอมอยุธยาไทย ...X
7กท.55จารึกสร้างเทวรูปขอมโบราณสันสกฤต, เขมร ...X
8กท.56จารึกพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราชรูปอักษรอื่นๆ, ขอมสุโขทัยไทย ...X
9กท.57จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาทรูปอักษรอื่นๆ, ขอมอยุธยาบาลี ...X
10กท.58จารึกมหาเถรศรีเทพไทยอยุธยา, ขอมอยุธยาไทย ...X
Page 1 of 24 (234 items)Prev123424Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อหน้าปก 
ชื่อเรื่อง 
อักษร 
ภาษา 
สำนัก
หอสมุดแห่งชาติ
 
Action
Status
 
11/1สินไชยสังข์ศิลป์ชัยไทยน้อยไทยอีสานหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
21/1ปวารณาปวารณาธรรมล้านนาบาลี, ไทยล้านนาหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
31/1อรรถกถาจริยาปิฎกจริยาปิฏกวณฺณนา ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาพม่าบาลี  ...X
41/1:1กตำนานพระเมาลีเจดีย์เมืองหงสาวดีตำนานพระเมาลีเจดีย์เมืองหงสาวดีธรรมอีสานบาลี, ไทยอีสานหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
51/1-15พระอาทิกมฺมอาทิกมฺมปาลิ มหาวิภงฺคปาลิ (ปาราชิกปาลิ)ขอมบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
61/ก/1อสีตานุพฺยญฺชนคาถาอสีตานุพฺยญฺชนคาถามอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
71/ข/1มหากสฺสปเถรนิพพานมหากสฺสปเถรนิพฺพานมอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
81/ค/1-2นาลาฏธาตุวํสนลาฏธาตุวํสมอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
91/ฆ/1-2ทนฺตธาตุนิธานทนฺตธาตุนิธานมอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
101/ง/1-5สาวกนิพพานสาวกนิพฺพานมอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
Page 1 of 2420 (24197 items)Prev12342420Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อเรื่อง 
หมวด 
หมู่ 
สำนัก
หอสมุดแห่งชาติ
 
Action
Status
 
11พระสมุดพระราชกำหนดเก่า ๑ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
22พระสมุดพระราชกำหนดเก่า ๓ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
33พระสมุดพระไอยการอาชญาหลวง ๒ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
44พระสมุดพระไอยการเบดเสร็จ ๒ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
55พระสมุดพระทำนูน (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
66พระสมุดพระราชกำหนดใหม่ ๑ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
77พระสมุดพระราชกำหนดใหม่ ๒ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
88พระสมุดพระราชกำหนดใหม่ ๒ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
99พระสมุดพระราชกำหนดใหม่ ๕ (ฉบับรองทรง)กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
1010พระสมุดกฎพระอายการ ๓๖ ข้อ (ฉบับรองทรง) กฎหมาย หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
Page 1 of 1288 (12871 items)Prev12341288Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ลักษณะตู้ 
รายละเอียด 
Action
Status
 
1กท. ห.3หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมลายรดน้ำ ตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษาเคล้าภาพนก ผีเสื้อ ภาพจับ และภาพบุคคลในเรื่องรามเกียรติ์ ...X
2กท. ห.4หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมตกแต่งภาพด้วยสีดำแดงคล้ายการตกแต่งเครื่องเขิน ลักษณะภาพที่ปรากฏน่าจะเป็นงานศิลปะทางภาคเหนือ พื้นหีบลงรักดำแดงเป็นพื้นหลัง และเขียนลายคร่าว ๆ พอเป็นสังเขปด้วยสีแดง คล้ายสีครั่งปนสีขาว ...X
3กท. ห.5หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมจำหลักไม้นูนต่ำเป็นภาพทิวทัศน์ในป่าเคล้าภาพสัตว์ป่านานาชนิด ตกแต่งภาพแต่ละด้านภายในกรอบซึ่งจำหลักตอนบน และตอนล่างเป็นลายประจำยามลูกฟักก้ามปู ประดับกระจกสีเขียวสลับขาว ขอบริมขวาซ้าย เป็นลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ มีฐานชั้นสิงห์รองรับตัวหีบอีกชั้นหนึ่ง ฝาหีบเปิดปิดส่วนที่เป็นหลังคา มีห่วงกลม ๆ ใช้เป็นที่เปิดปิดตอนบน ...X
4กท. ห.6หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมไม้สักขัดมันให้เห็นเนื้อไม้เดิมและไม่เขียนลายตกแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น ...X
5กท. ห.7หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมลายกำมะลอ ตกแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ในป่า เคล้าภาพสัตว์ป่า และสัตว์หิมพานต์ ประกอบด้วยสีทอง สีเทาหม่น และสีแดงคล้ำ บนพื้นรักดำ ภาพดังกล่าวตกแต่งเต็มเนื้อที่ของแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน โดยมีขอบนอกเป็นลายก้านขดพันธุ์พฤกษา ฝาและตัวหีบตกแต่งลวดลายสืบเนื่องกัน สายยูด้านหน้าหล่อด้วยโลหะเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาประดับกระจกสีเขียว ...X
6กท. ห.8หีบพระธรรมฝาตัดหีบพระธรรมลายรดน้ำบนพื้นรักแดง ตกแต่งภาพเล่าเรื่องอันเนื่องด้วยองค์พระพุทธเจ้า ภายในขอบ ริมขอบหีบด้านหน้ามีภาพภพระพุทธเจ้าประทับนั่งโคนต้นไม้ริมขวา มีนางสุชาดากำลังยกถาดถวายข้าวมธุปายาส มีหญิงรับใช้นั่งเบื้องหลัง 1 คน ริมซ้ายมีภาพต้นไม้ เนินดิน และนกบินในอากาศ ด้านหลังตรงกลางมีภาพศาลาใหญ่ 3 ห้องทำเป็นหลังคาชั้นลด มีภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ตรงกลาง มีภาพปัญจวัคคีย์นั่งพนมมืออยู่ริมขวา 3 องค์ ริมซ้าย 2 องค์ มีภาพต้นไม้อยู่โดยรอบศาลา และนกบินในอากาศ ที่ใต้อาสนะของพระ ...X
7กท. หท.1หีบหนังสือเทศน์หีบหนังสือเทศน์ เขียนลายรดน้ำดอกพุดตานเครือเถา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ขอบฝาหีบและตัวหีบ </strong>ตกแต่งลายดอกพุดตานเครือเถา เคล้าภาพนก กระรอก และแมลง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ฝาหีบ </strong>รอบนอก ตกแต่งด้วยลายเกลียวคล้ายใบเทศ รอบในซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เขียนลายดอกพุดตานเครือเถาเคล้าภาพนก กระรอก และแมลง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>ขาหีบหนังสือเทศน์ </strong>มุมขาทั้ง 4 ทำเป็นรูปเท้าคู้ และแผ่ด้านข้างออกไปเป็นรูปหูช้าง เขียนลายใบไม้ตกแต่งทั้ง 4 ขา ด้านข้างขวา เป็นภาพปางป่าเลไลย์ มีภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งโคนต้นไม้ทางริมขวา ทรงรับเต้าน้ำจากช้างซึ่งหมอบชูงวงยกเต้าน้ำถวายอยู่ทางริมซ้าย มีต้นไม้ทางริมซ้าย ทรงรับบาตรจากพระภิกษุผู้นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ทางขวากำลังถือบาตรเตรียมถวาย ...X
8กท. หท.2หีบหนังสือเทศน์หีบหนังสือเทศน์ลายกำมะลอ ฝีมือช่างจีน ...X
9กท. หท.3หีบหนังสือเทศน์หีบหนังสือเทศน์ ทำเป็นหีบไม้ธรรมดา&nbsp; ไม่ตกแต่งลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น ทาและขัดมันให้เห็นลายของเนื้อไม้เท่านั้น ...X
10กท. หท.4หีบหนังสือเทศน์หีบหนังสือเทศน์ ตกแต่งด้วยภาพเขียนสีวิจิตรบนแผ่นกระจกใส จึงมองเห็นภาพเขียนบนพื้นหลังที่ลงทองทึบได้อย่างชัดเจน สีที่ปรากฏได้แก่ สีแดง เขียวเข้ม น้ำเงิน ฟ้า น้ำตาลเข้ม ขาว กรอบของภาพเขียนทั้งบนฝาหีบด้านยาว และด้านสกัด เขียนลายเส้นก้านขด ดอกและใบไม้อย่างคร่าว ๆ พอเป็นสังเขปล้อมรอบภาพเขียนสีวิจิตรภายในกรอบสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึ่ง ภายในกรอบสี่เหลี่ยมบนฝาหีบ เขียนภาพราชสีห์ 1 คู่ ขนาบข้างพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นที่สถิตของสังข์ 1 ตัว ถัดออกมาด้านข้าง เขียนภาพคชสีห์หันหลังให้กันข้างละ 1 คู่ ที่สุดหัวท้ายของฝาหีบ เขียนภาพช้าง 3 เศียรยืนอยู่บนแท่นเท้าสิงห์ ช้างแต่ละตัวทูนพานแว่นฟ้าสถิตสังข์พานละหนึ่งตัว ...X
Page 1 of 41 (404 items)Prev123441Next v