ข่าวประชาสัมพันธ์

rss

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการอักษรไทย” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

            วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดยนางศิวพร  เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางรตนาภรณ์ สอาดโอษฐ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ และนายนรวิชญ์ มีชัย นักภาษาโบราณได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการอักษรไทย” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสถาพร  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรไทยและสาธิตการจารใบลาน นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรไทยและร่วมจารใบลานแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า  และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย